Betegjogi képviselő

 

Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője:
Ombódi Zsuzsa
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
+36 20 489-9560

 

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055


A beteg jogai
Az 1997. évi CLIV törvény az alábbiakban szabályozza a betegek jogait és kötelezettségeit:

Egészségügyi ellátáshoz való jog
Minden betegnek joga van az egészségügyi állapota által indokolt, megfelelő és folyamatosan hozzáférhető ellátáshoz, ezen belül a válasz tott orvos egyetértésével a szabad orvosválasztáshoz.

Emberi méltósághoz való jog
Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát, alkotmányos jogait tiszteletben kell tartani.

Kapcsolattartás joga
Látogatási jog: ezen látogatói jog a kórházi házirendben rögzített idő pontokban és a betegtársak jogainak tiszteletben tartása mellett gyakorolható.

Információtilalom
A betegnek joga van megtiltani, hogy a kórház bárkinek információt adjon a gyógykezelés tényéről, illetve a gyógykezelésével kapcsolatos bárminemű információról.
Beteg mellett tartózkodás joga: a betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi törvényben meghatározott esetekben törvényes képviselője, hozzátartozója vagy az általa megjelölt személy kórházi benntartózkodása során mellette legyen.

Vallásgyakorlási jog
A betegnek joga van a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni és a neki megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tartani.

A kórház elhagyásának joga
A beteget lehetőség szerint 24 órával korábban tájékoztatni kell kórházi elbocsátásának időpontjáról.

Önkéntes kórház elhagyás joga
A beteg kezelőorvosának javaslata ellenére, saját felelőssége mellett is dönthet úgy, hogy önként elhagyja a kórházat. Ezzel azonban mások életét és testi épségét nem veszélyeztetheti. Az önkéntes kórház elha gyás tényét a beteg dokumentációjában rögzíteni kell.

Tájékoztatáshoz való jog
A betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi ellátásával összefüggés ben számára érthető formában kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon.

Önrendelkezési jog
A beteg az önrendelkezési jog keretében szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja e venni, illetve az igénybe vett egészségügyi ellátás keretébe, mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele vagy melyeket utasít vissza.
A megfelelő tájékoztatáson alapuló önrendelkezési jog gyakorlása tör ténhet szóban, írásban vagy ráutaló magatartással.
Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes állapot esetén a törvény által meghatározott körben a beteggel együtt élő, illetőleg vele egy háztartásban nem élő hozzátartozói jogosultak a beteg helyett az önrendelkezési jogot gyakorolni kizárólag az úgynevezett műtéti illetőleg műtéti beavatkozásnak minősülő diagnosztikai eljárások tekintetében.

Az egészségügyi ellátás visszautasításának a joga
Az egészségügyi törvény alapján a cselekvőképes beteget megilleti az egészségügyi ellátás visszautasításának joga, feltéve, ha annak elmara dása mások életét vagy testi épségét nem veszélyezteti.
A betegnek joga van arra, hogy életfenntartó vagy életmentő beavat kozást utasítson vissza abban az esetben, ha olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül halálhoz vezethet és gyógyíthatatlan. Ezen visszautasítási jog csak akkor válik érvényessé, ha a kórházban a jogszabály által előírt három tagú orvosi bizottság elfogadja ezt a nyilatkozatot.

Az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jog
A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentá cióban szereplő adatokat, illetőleg azokról tájékoztatást is kérhet. Az egészségügyi dokumentáció kiegészítését és kijavítását is kezdeményez heti, ha az általa megismert adatokat pontatlannak vagy hiányosnak véli.
Az egészségügyi dokumentáció az egészségügyi szolgáltatóé, a benne szereplő adattal azonban a beteg rendelkezik. A betegnek joga van az egészségügyi adatokba betekinteni, arról pedig jogszabály által előírt módon és formában saját költségére másolatot kérni.

Orvosi titoktartáshoz való jog
A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátása kapcsán az ellátó személyzet tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait meg felelő módon bizalmasan kezeljék és azt csak kizárólag a törvényben meghatározott jogosultakkal ismertessék.
A betegnek joga van ahhoz is, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak a kezelésében, ellátásában részt vevő személyek legyenek jelen, il letőleg azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárul.
Tekintettel arra, hogy a Kenézy Kórház oktató kórház, így a vizsgálat és gyógykezelés során oktatási célból hallgatók is jelen lehetnek.

A beteg panaszainak kivizsgálási rendje
Ha a beteg az egészségügyi ellátás során az ellátással összefüggésben panaszt kíván tenni és az őt kezelő osztályon nem nyer orvoslást , az orvos igazgatónál, a kórház etikai bizottságánál, illetve a kórházban működő független betegjogi képviselőnél teheti meg. A kórházi panasz kivizsgálás rendje nem érinti a beteg azon jogát, hogy a panaszával más szervhez is fordulhat.

A beteg kötelezettsége
A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles személyi adatainak hitelt érdemlő igazolására, a betegségével összefüggő adat közlésre, illetve információ és tájékoztatás megadására. Tájékoztatást kell adnia az esetlegesen korábban tett jognyilatkozatairól és együtt kell működnie az egészségügyi szolgáltatóval. Köteles az intézmény Házirendjét, illetve az egészségügyi ellátással összefüggő jogszabályokat és a gyógykezelésre vonatkozó utasításokat tiszteletben tartani.
A beteg- és hozzátartozói jogok gyakorlása során köteles a beteg és hozzátartozói más beteg jogait tiszteletben tartani és a betegjogok gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.