Könyvajánló

Találatok: 2739 alkalommal
 

Döbrőssy Lajos – Kovács Attila – Budai András: A rosszindulatú daganatok szűrővizsgálata
Budapest : Medicina, 2019.
E könyv célja az, hogy rendszerezett betekintést engedjen az olvasónak – mind orvosoknak, mind az érdeklődő „laikusoknak” – a szűrés paravánja mögé.
A szűréssel, mindenekelőtt a szervezett szűréssel összefüggő daganat-biológiai fogalmak tisztázását célozza, de részletezi a szűrés jogszabályi, etikai, lélektani vonatkozásait is, a különböző szervek szűrővizsgálatát. Először a bizonyítottan hatásos szűrési módozatok szervezett szűrésével (méhnyak, emlő, vastag- és végbél), majd az alkalomszerű szűrővizsgálatok gyakran vitatott lehetőségeivel foglalkozik (szájüreg, prosztata, tüdőrák, festékes bőrdaganatok), végül egyes szervek szűrésére irányuló heroikus próbálkozásokra ad példákat (hasnyálmirigy, petefészek). Függelékben a szűrés egészség-gazdaságtani szempontjait érinti, valamint fogalomtárat mellékel.

A szerzők abban a reményben bocsájtják útjára a könyvet, hogy az hozzá fog járulni ahhoz, hogy orvosok és más egészségtudatos nem-orvos olvasói el tudják különíteni a szervezett szűrést az alkalomszerűtől, tisztábban lássák a rosszindulatú betegségek szűrővizsgálatában rejlő lehetőségeket, de a buktatókat is. Reményeik szerint ez jelentős hozzájárulás lenne a magyar népesség egészségi állapotának javulásához a jövőben.

 

Hollódy Katalin (szerkesztő): Gyermekneurológia
Budapest: Medicina, 2019. 
„Igényes küllemű, élvezetesen olvasható, a gyermekneurológiai ismeretek hatalmas tárházát kellő részletességgel, de megfelelő mértéktartással bemutató új könyv született...
A szerzők között a hazai gyermekneurológusok legjelesebbjei találhatók, amely egyben garancia is a könyv magas minőségére, hiszen mindenki tudása legjavát adva járult hozzá a sikerhez. S így lett enciklopédikus a mű. A szerzők kitűnő szakemberek, akik szakmai „bestseller”-t írtak. Izgalmas, hasznos, sok képanyaggal színesített és remélhetően sokak által szerethető könyvet tarthat most az olvasó a kezében. Őszintén ajánlom mindenkinek, aki folyamatosan szeretné megújítani ismereteit a gyógyító orvostudomány egyre bővülő, bonyolult világában.”
Prof. Dr. Tulassay Tivadar
„Az információs technológiai „robbanás” előtti neurológia módszertani gyakorlata egy nehezített „puzzle-játék” összerakásához hasonlított. Napjaink neurológiai módszertanát egyre jobban az jellemzi, hogy a „puzzle-képet” a szükségesnél sokkal több – sokszor egy-két nap alatt előállított – elemből kell kiválasztanunk és kiraknunk. A mai kiváló diagnosztikai lehetőségek mellett változatlanul gyakran az az alapellátási kérdés, hogy valamely tünet neurológiai eredetű-e, s ennek eldöntése legtöbbször az általános gyermekszakorvos kezében van. Ehhez ad iránymutatást Hollódy Katalin és kollégái rendkívül gondos és elegáns, didaktikus munkája. Kiváló forrás a szakvizsgázó számára, és jó referencia még a legfelkészültebb gyermekneurológus könyvtárában is!”
Prof. Dr. Dóczi Tamás

  Horváth Örs Péter - Kiss János: Littmann Sebészeti műtéttan
Budapest: Medicina, 2014.
Littmann Imre koncepciója az volt: mindig szükség van olyan alapvető ismereteket összefogó könyvre, amelyet még az ügyeletes orvos is elolvashat, ha sürgősen támpontot keres tennivalójának a meghatározásához.
A Littmann Imre által szerkesztett „Sebészeti műtéttan” c. könyv először az európai könyvpiacon német nyelven, majd magyarul és oroszul is megjelent. Az orvostudomány és ezen belül a sebészet is egyre jobban differenciálódik, ezáltal nyilvánvalóan hatalmas fejlődéssel is számolni lehet egy-egy új részterületen. A kötet szerkesztői Horváth Örs Péter és Kiss János, hatvanegy szerző közreműködésével, olyan műtéttan könyvet kívánnak közreadni, ami a gyógyító orvos mindennapi tevékenységéhez kíván segítséget nyújtani. A huszonegy fejezetből álló könyv valamennyi részének felépítése azonos lesz, ami az eligazodást, érthetőséget nagyban segíti. Tárgyalja a sebészeti anatómiát, az alapfogalmakat, az indikációk, kontraindikációk - preoperatív előkészítés - műtéti stratégiát - a választható műtéti behatolás, daganatok esetében, a resecadilitas eldöntésének szempontjai választott/ajánlott műtéti megoldás választásának indokait, a műtét kritikus pontjait, az elkövethető hibákat, a szövődmények és megelőzésük, nem utolsó sorban a szem előtt tartandó funkcionális szempontok bemutatását. A műtéti technikák az alkalmazott műtéti technika legfontosabb lépései ábrákon bemutatva. A postoperatív kezelés, a szövődmények és kezelésük. A könyv gazdag, szemléletes ábraanyaga nagyban segíti a megértést. A sebészet az élettan, biokémia és más alaptudományok széles területét. A sebészet igényes művészet és alkalmazott tudomány, több diszciplinának a gyűjteménye, amely kiegészítve a sebész műtéti készségét, az orvostudomány legerősebb ágát alkotja.
  Gaál Csaba: Sebészet
10. kiadás Budapest: Medicina, 2017.
A könyveknek megvan a maguk sorsa (habent sua fata libelli). A Sebészeté szerencsésnek mondható, mert túl a megtisztelő medicina-nívódíjon immáron megérte a tizedik kiadását, ami korszakhatárnak tekinthető, így némi büszkeséggel állíthatjuk, hogy ez az eredmény a magyar szakkönyvírásban páratlannak mondható, hiszen a hazai orvosi szakirodalomban egyetlen ilyen jellegű kötet sem érte el ezt a számot. Ez nem csupán örömet, de kötelezettséget is jelent.
 Az orvostudomány gyakorlásában két ellentétes folyamat figyelhető meg. Miközben az új, innovatív technikák és gyógyszerek egyre drágítják az egészségügyi ellátást, és ez a nyugati államokban csupán viszonylagos korlátozást jelent, addig Magyarországon mindez megnehezítette az egészségügyi ellátást. Az utóbbi években sajnos nőtt a távolság a nyugat-európai és a magyar orvoslás lehetőségei között. A hazai egészségügy gazdasági hátterének változatlan aránya késlelteti a felzárkózást, holott az emberek számára az egészség az egyik legfontosabb érték. Az ökonómiai gondok mellett érezteti hatását a külföldre távozó fiatalok és jól képzett szakorvosok hiánya. Önbecsülésünk, tudásunk gyarapítása, tartásunk visszanyerése érdekében, és nem utolsó sorban abba vetett reményünkben, hogy a hullámvölgy után csak felemelkedés következhet, bízom benne, hogy a fizetések fokozatos rendezésével visszatér a külföldön tapasztalatot szerzett orvosok jelentős része, hiszen csak egy hazánk van. A medicina legújabb eredményeit azonban ismerni kell, hogy határok nélküli világunkban a fiatalok külföldre kerülve ne valljanak szégyent tájékozatlanságukkal. Ami pedig az orvoslás gazdasági szempontjainak előtérbe kerülését illeti, rendkívül sajnálatos, hogy a korábbi salus aegroti suprema lex (legfőbb törvény a beteg egészsége) helyére a salus pecuniae suprema lex lépett! Az olvasó egy teljesen átdolgozott kiadást tart a kezében. Az ismeretanyag annyira gyarapszik, hogy hovatovább nehéz a terjedelmet korlátozni, és alapos megfontolásra volt szükség annak eldöntésére, hogy mi kerüljön a könyvbe. Ennek ellenére a szükségszerűség úgy hozta, hogy a kiadvány egy új fejezettel gyarapodott: Segítősebészet. Ezt a határterületi, több szakmát érintő, de főként sebészi vonatkozású és mostoha témakört ugyanis egyik szakma sem tekinti igazán magáénak. Ezen túlmenően első ízben tettük lehetővé, hogy bizonyos folyamatok videoklipek formájában lehívhatók az internetről, így ezek segítségével elmélyíthető a vonatkozó téma. A fejlődő nyomdatechnika mára lehetővé tette, hogy röntgen- és digitális képeket is megjelenítsünk, ezáltal nagymértékben javult a képanyag minősége. Bízom benne, hogy a törekvésünk szerinti modern sebészi szemlélet és a betegekkel való humánus bánásmód tükröződik a leírtakból, mely utóbbira személy szerint nagy hangsúlyt helyeztem. Ennek az az oka, hogy érzésem és tapasztalatom szerint a betegcentrikus szemlélet napjainkban nemritkán csorbát szenved. Márpedig a beteg kiszolgáltatottságánál rosszabb helyzetet alig tudok elképzelni. A jövő a ma felnövő fiatal nemzedéké, nekik szánom nagy gonddal szerkesztett és írt könyvünket.

Gyires Klára - Fürst Zsuzsanna - Ferdinandy Péter: Farmakológia és klinikai farmakológia
Budapest: Medicina, 2016.

Naprakész információkkal és klinikai szemlélettel megjelent a Farmakológia könyv harmadik átdolgozott kiadása.
A kötet szervesen kapcsolódik a Gyires Klára – Fürst Zsuzsanna által szerkesztett A farmakológia alapjai című tankönyvhöz, amely 2011-es kiadása óta országosan meghatározó forrásmunka volt a farmakológia oktatásában és a korszerű farmakológiai szemlélet kialakításában. Jelen tankönyv – Farmakológia és klinikai farmakológia – címében is jelzi egy új szemlélet, és az annak megfelelő új tartalom megjelenését.
Négy év a farmakológia fejlődését, változását tekintve hosszú idő. Ez idő alatt számos új vegyületet, új kémiai és biológiai entitást fedeztek fel, s több gyógyszer alkalmazása idejétmúlttá vált, visszaszorult. A molekuláris gyógyszercélpontok elterjedése, a transzportfehérjék, a szignáltranszdukciót befolyásoló szerek jelentőségének újraértelmezése, a biológiai hatóanyagok megjelenése, a gén- és sejtterápia térhódítása új szemléletmód kialakítását, helyenként új szakmai nyelv használatát tette szükségessé. A tudomány haladása számos ismert gyógyszer hatásmódjának újraértelmezését tette lehetővé. Mindezeken túl teret adtak a szerkesztők a leghaladóbb irányzatok – a farmakogenetika és a személyre szabott orvoslás új irányvonalainak – kifejtéséhez. Megismertetik a szerzők az olvasót a gyógyszerfejlesztési, a gyógyszer-törzskönyvezési eljárások lényeges alapelemeivel. Így a tankönyv az előző kiadáshoz képest néhány új fejezettel bővült.
Bár a fejezetek egy része csak kisebb javítást igényelt, néhány fejezet igen alapos átdolgozásra szorult.
Jelentősen változott a könyv struktúrája: míg az elméleti részek esetében megtartották a szerkesztők a tradicionálisan kialakított, az élettani, biokémiai alapokra épülő didaktikus szemléletet, s az egyes fejezetek felépítése is követi a korábbi tankönyv szerkezetét, előzmények nélküli eredeti új elemként, az egyes (válogatott) fejezetekhez – prominens hazai klinikus szakemberek által írott – klinikai farmakológiai/terápiás, nemzetközi, ill. hazai irányelveken „guideline”-okon alapuló alfejezetet csatoltak. Ezzel az olvasót közelebb hozzák a gyógyszeres terápia gyakorlati alkalmazásának módszertanához is.
A tanulás megkönnyítését szolgálják a szövegben elhelyezett keretes szövegrészek, amelyek az adott fejezet legfontosabb mondanivalóját emelik ki. Újdonsága a könyvnek az egyes fejezetek végén található összefoglaló táblázat, amely a fejezet fontosabb vegyületeinek főbb farmakológiai jellemzőit összegzi.
Kiknek szánjuk ezt a könyvet? Természetesen elsősorban a hazai egyetemek tanuló orvos-, fogorvos és gyógyszerészhallgatók számára. Ugyanakkor haszonnal forgathatják a PhD kurzusokon résztvevő posztgraduális hallgatók, valamint a szakorvosképzésben is nélkülözhetetlen lehet az alapismeretek frissítésére. Feltehetően a gyógyszerkutatás különböző szintjein működő ipari szakemberek igényeit is ki fogja elégíteni a könyv elméleti alapokból kiinduló, ellenőrzött tudásanyaga.

  Bedros J. Róbert: Klinikai obezitológia
Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2017.

A MOMOT kezdeményezésére született a „Klinikai obezitológia” című egyetemi tankönyv. A szerkesztő a hosszú évtizedek alatt megszerzett elméleti tudását és gyakorlati tapasztalatait felhasználva állította össze és kontrollálta az egyes fejezeteket, melyek megírására a különböző orvosi szakterületek kiválóságait kérte fel, így az elhízás és kísérőbetegségeinek teljes területét fűzte össze egyetlen kiadványban. Ebben rejlik a könyv erőssége is, mivel ilyen összefüggésben nemzetközi szinten sem igen találni hasonló művet. Mindezek mellett kellő mélységben tárgyalja az elhízás epidemiológiáját, annak okait, kezelésének lehetőségeit, illetve a gyermekkori elhízás kérdéskörét is.
A könyv egyes fejezeteinek tudományos háttere mély, viszont a szerzők a közérthetőséget is szem elött tartották. A könyvben megtalálható az elhízás kezelésének tudományosan megalapozott korszerű szemlélete, beleértve a diétát, a pszichés vezetést és a jelenleg elérhető legmodernebb gyógyszeres,- és sebészi lehetőségeket is.
Az egyetemi tankönyv a medikusoktatásban egyedülálló lehetőséget kínál a témában elmélyedni szándékozóknak.A medicinának talán nincs is olyan szeglete, ahol az elhízás ne okozna valamilyen nehézséget, ezért jó szívvel ajánljuk a könyvet lényegében az összes szakterületen (a kardiológiától  a bőrgyógyászatig, műtéti beavatkozásoktól a pszichés betegségekig, a háziorvosoktól a gyermekgyógyászatig és még sorolhatnánk) dolgozó kollégának, mivel haszonnal forgathatják betegeik javára, valamint eredményesen vehetik fel a harcot az elhízás és társbetegségeik elleni küzdelemben e könyv segítségével.
Dévény Anna: DSGM – Dévény-módszer. A mozgásterápia új útja
Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2017.

„Szakmai életem nagy ajándékának tekintem, hogy a sérült mozgástól az egészséges átlagon át az extra képességekig hat évtizeden át gyűjthettem a tapasztalatokat. A könyvemben leírtak minden állítása mögött ott van az „Előbb a példa, aztán a szabály” Berczik Sára-i elv. Hitelességükért teljes szakmai és emberi felelősséget vállalok. Módszerem, a DSGM kialakulása több évtizedes, hosszú tapasztalati folyamat volt. Erről és az ebből levont következtetésekről kívánok könyvemben számot adni.” Dévény Anna
  Tulassay Tivadar, Veres Gábor: Gyermekgyógyászati differenciáldiagnosztika
Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2016.

A mindennapok orvosi gyakorlatában minden szakterület központi eleme a diffe­ren­ciáldiagnosztika. Ez érvényes a gyermekgyógyászatra is, melynek oktatásában az elkü­lönítő kórismézésre központi szerep jut. Az első kiadás születését a mediku­soknak szánt oktatási segítség vezérelte. Azt tapasztaltuk azonban, hogy a legfontosabb gyermek-gyó­gyászati differenciáldiagnosztikai témaköröket a teljesség igénye nélkül felölelő és azokat részletező könyvet nemcsak az orvostanhallgatók forgatják, hanem rezidens kollégák és gyermekorvosok is. Reméljük tehát, hogy a második, bővített kiadás is jó kiindulási alap lesz az oktatásban, a gyermekorvosi gyakorlatban, és segítséget fog  nyújtani  minden  gyermekorvosnak.

Szauder Ipoly: Kardiológia és hipertonológia gyakorló orvosoknak EKG-elemzési gyakorlatokkal
Budapest: Medicina, 2017.

A gyakorló orvos könyvtárának újabb nélkülözhetetlen kötete, minden lényegesnek ítélt aktuális kardiológiai, hipertonológiai információval.
A gyakorló orvos könyvtárának újabb nélkülözhetetlen kötete egy belgyógyász-kardiológus-hipertonológus négy évtizedes tapasztalatát tükrözi, minden lényegesnek ítélt aktuális kardiológiai, hipertonológiai információval. Újdonságok, melyek még eddig hazai kardiológiai szakkönyvekben nem szerepeltek: kalkulátorok a kardiológia számos területéről, ezek internetes elérésével: a kardiovaszkuláris rizikó, a szívelégtelenség, a perioperatív rizikó becslésére (gyors elérhetőség akár a betegágynál, mobiltelefonon is); leletértelmezési segédletek: nukleáris kardiológiai és echokardiográfiás területről, a speciális szakkifejezések, rövidítések feloldása. A hypertoniás szívbetegség elnevezés új szemléletet tükröz: az eddigi kardiológiai résztünetek egységbe foglalását jelenti, kiemelve a hypertonia kóroki szerepét. Ez az új klinikai entitás napjainkban még alulreprezentált a hazai orvosi gyakorlatban, ezért indokolt a hypertoniás szívbetegség számos klinikai formájának részletesebb ismertetése, különös tekintettel a microvascularis coronariabetegségre, a nők coronariabetegségére, a cardialis X-szindrómára, a szívelégtelenség új besorolására, a hypertonia kiváltotta EKG-eltérésekre és ritmuszavarokra.

Trevor Silver: Ízületek és lágyszövetek kezelése injekciózással
Budapest: Medicina, 2016.

A könyv a manapság gyakran fellépő ízületi és lágyszöveti elváltozások injekciós kezelésének bátorítását szolgálja.
Az elváltozások különböző okokra vezethetők vissza (rándulás, ficam, gyulladások stb.), s a megfelelő kezelésükre a hosszú előjegyzési névsorok kivárása miatt gyakran csak elkésve kerül sor. A szerző célja az volt, hogy a betegellátás első vonalának képviselői ne minden esetben küldjék szakrendelésre a fájdalomtól szenvedő és a napi tevékenységében korlátozott beteget, hanem maguk végezzenek többnyire szteroidok és helyi érzéstelenítők keverékével injekciós kezelést. Ennek a kezelésnek kínos alapossággal megadja a technikai leírását (fecskendő- és injekciós tű mérete, a beszúrás pontos helye, iránya, a beadandó oldat összetétele és mennyisége stb.), állást foglal a szteroid kezelés hatásossága és hasznossága mellett, tippeket ad az igazságügyi orvosi véleményekre alapozott jogi buktatók elkerülésére, a diagnosztika és az utókezelés fontosabb elemeire. Maga is meglepődött könyve népszerűségén, s azon, hogy pl. az ötödik kiadás megírását a kiadó kezdeményezte. Ebben a képalkotó eljárások területén jártas és elismert, valamint a fizioterápia alkalmazásában hírnévre szert tett szakembert választott szerzőtársnak.
Az előjegyzési névsorok hazánk szakintézeteiben is egyre hosszabbodnak, s a betegek problémái nálunk is hasonlóak, mint az Egyesült Királyságban. A betegellátás első vonalában dolgozók, tartva a könyvben tárgyalt eljárások alkalmazása során fellépő komplikációktól, a zsúfolt várószobák mellett dolgozva sem szívesen vállalnák a ’pluszmunkát’. Még akkor sem, ha a szerző által is javasolt ’továbbképzést’ abszolválnák. De ha pedig megtennék, az a betegek gyógyulását gyorsíthatná, az orvosok sikerélményét pedig gyarapíthatná.

Maródi László (szerk.): Fertőző betegségek
Budapest : Medicina, 2015.

Három kulcsfontosságú terület, az immunizáció, a diagnosztika és a terápia adja a könyv gerincét, mely nélkülözhetetlen ismeretanyagot tartalmaz az egészségügyben dolgozók és tanulók számára egyaránt.
Az olvasó az első olyan hazai sokszerzős, infektológiai tárgyú tankönyvvel találkozik, amelynek alkotó szerzői egyetemi infektológiai tanszékeken vagy más egyetemi tanszékeken dolgozó szakemberek és jó nevű, szakterületükön elismert kórházi főorvosok. A könyv megírását elsősorban az egyetemi infektológiai tanszékek oktatómunkájának és a hallgatók egységes képzésének az elősegítése vezérelte. Ugyanakkor a modern ismeretanyagot tartalmazó tankönyv a szakorvosjelölteknek és a fertőző betegségek területén dolgozó kutatóknak és gyakorló orvosoknak is ajánlható szakterületük ismeretanyagának bázisaként.
A három részre tagolt könyvben didaktikai szempontok alapján külön tárgyaljuk az általános diagnosztikai és terápiás elveket, a részletes egységekben pedig a szervspecifikus és a generalizált infekciókat.

Szekszárdi Miklós: Betegágyak őrzői
Budapest: Medicina, 2016.
Próbáltam rájönni valamilyen axiómára, hogy mi viszi Florance Nightingale késői követőit erre a nehéz pályára, mi hajtja őket előre ezen a rögös úton, de semmi okosat nem tudtam kitalálni, csak azt: ápolónak születni kell.
Ennek a könyvnek a főszereplői azok az emberek, - főleg nők - akik néhány kivételtől eltekintve az átlagember számára felfoghatatlan humánumtól, segítőkészségtől vezérelve ápolják a betegeket; akik a legtöbbet vannak velük, végzik az orvos felállította diagnózis alapján előirányzott gyógykezelésüket, etetik, szükség szerint fürdetik és tisztába rakják őket, mindezt olyan fizetésért, amennyiért mások a megtelt kacsákat, vizeletgyűjtő tasakokat nem volnának hajlandók kiüríteni.

 

Zákány Judit : Felelősség és konfliktuskezelési lehetőségek az egészségügyi szolgáltatások területén nemzetközi kitekintéssel
Budapest: Medicina, 2015.


A konfliktusok természetes velejárói életünknek, ugyanúgy a sikertelenségek is, melyek gyakran egymással összefüggésben jelentkeznek. Igaz ez a magállapítás az egészségügyi ellátás kapcsán is, melynek születésünktől a halálunkig mindannyian alanyai vagyunk számtalanszor. Így természetes, hogy nem kerülhetjük el a vele kapcsolatos konfliktusokat, nem kívánatos eseményeket sem. Mindezek ellenére nem rendülhet meg a kölcsönös bizalom a gyógyító és a gyógyulni vágyó között, orvos és beteg nem válhatnak ellenérdekű felekké ezen események kapcsán.
Nem megengedhető, hogy a jogos kompenzáció ne történjen meg, de az sem, hogy az ellehetetlenítse az ellátórendszert vagy, hogy a megfelelő ellátás esetén méltánytalan elmarasztalásban részesüljenek az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények, illetve személyek. Sajnálatosan komoly zavarok tapasztalhatók ezen a téren úgy hazánkban, mint sok külföldi országban. Meggyőződésem, hogy az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos konfliktuskezelés jelenlegi hazai gyakorlata, mely szerint döntő többségben a klasszikus, peres úton történik a viták rendezése, számos országéhoz hasonlóan tévút. A könyvben törekszem a kritikus, problémaorientált elemzésére, és más, köztük ettől eltérő konfliktuskezelési modellt alkalmazó országok rendszerének bemutatására is. A konfliktuskezelési utak mellett az egészségügyi szolgáltatók különböző felelősségi formáiról –különös tekintettel a kártérítési felelősségre- is képet kaphat az Olvasó.
A könyvet a kérdéskör által érintett szakemberek - jogalkotók, jogalkalmazók, orvosok, egészségügyi dolgozók, egészségügyi menedzserek -, és a sérelmüket orvosolni kívánó állampolgárok számára ajánlom tanulmányozásra. Bízom benne, hogy az Olvasók segítséget, iránymutatást találnak benne az általuk fontosnak tartott problémák, kérdések megoldásában.
a Szerző

 

Tassonyi Edömér - Fülesdi Béla - Molnár Csilla : Perioperatív betegellátás
2. kiadás. 
Budapest : Medicina, 2016.


Az aneszteziológia az elmúlt 20 év során világszerte jelentős fejlődésen ment keresztül. Ennek köszönhetően az intraoperatív betegellátás minősége és biztonsága oly mértékben javult, hogy szinte minden akadály elhárult a sebészi és diagnosztikus beavatkozások érzéstelenítésének útjából.
A sebészi kezelés kockázata súlyos társbetegségben szenvedőknél még tökéletes anesztézia és műtéti technika mellett is jelentős, s ezen betegek megfelelő perioperatív kezelése igen komoly kihívást jelent. De alacsony műtéti kockázat mellett is felléphetnek szövődmények, mint például infekció, thromboembolia, fájdalom, alvászavar, szorongás, pánik stb. A műtét körüli gyógyszeres és adjuváns kezelések külön rizikófaktort jelentenek, és ezért mérlegelendők. Számos szervezési, strukturális és etikai kérdés is felmerül, amelyekben az álláspontokat tisztázni kell.Mindezek rendszerbe foglalása és szisztematikus áttekintése nagy segítséget jelenthet a gyakorlati, klinikai munka során.

 Fülészeti mozaikok

Gerlinger Imre: Fülészeti mozaikok
Pécs, 2016.

„Ez a könyv 3 fő fejezetből áll. Az első fejezetben a csaknem 3 évtizedes fülsebészeti tapasztalataimat igyekeztem átadni az érdeklődő fiataloknak és a szárnyaikat bontogató szakorvosoknak.A második fejezetben többszáz fülészeti tesztet mutatunk be, azzal a céllal, hogy a megoldásokhoz fűzött magyarázó szövegekkel a fiatalok szakvizsgára történő felkészülését elősegítsük, megkönnyítsük. Köszönet kell mondanom fiatal munkatársaimnak, akik a tesztek összeállításában szorgalmasan közreműködtek. Talán nem lesz haszontalan a tapasztaltabb kollégák számára sem, ha ismételten ellenőrzik tudászintjüket ezen tesztek kitöltésével. Végül ajánlom a keves olvasók figyelmébe a könyv harmadik fejezetét is, ahol fülészeti „leg“-ekről olvashatnak. Ez a fejezet a fülészeti tudásanyag polírozását szolgálja, kérem fogadják érdeklődéssel." (Gerlinger Imre)

könyvtárunk jelenleg
NYITVA
Nyitvatartási idő:
Hétfő 9 - 16
Kedd - Péntek 8 - 16

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Pf: 159
Tel.: (42) 599-700 / 1392 mellék
Fax: (42) 461-174
email: medlib@szszbmk.hu
Térkép


Telephelyi könyvtárak

Mátészalkai Kórház Orvosi Könyvtár
Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő Orvosi Könyvtár

Olvasással az egészségért!